ใบรับรอง

 ชนิดใบรับรอง : Excellent Performance

ขอบข่าย: ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพดีและสิ่งแวดล้อม
วันที่ได้รับ: 24 เมษายน 2009
ผู้ให้การรับรอง: NEC Infrontia Thai Limited

 ชนิดใบรับรอง : Supplier Award

ขอบข่าย: ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพดีและสิ่งแวดล้อม
วันที่ได้รับ: 15 มีนาคม 2019
ผู้ให้การรับรอง: Molten Asia Polymer Products Co.,Ltd.