ประวัติก่อตั้งบริษัท

2006

เริ่มก่อตั้งโดยใช้ชื่อ "บริษัท ซีเอส ยูนิเทล เทคโนโลยี จำกัด" และมีผลิตภัณฑ์หลักคือยาง เริ่มแรกผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์

ได้เริ่มจัดทำระบบ TS16949 และได้เริ่มผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

2008
2009

ได้รับประกาศรับรองจากลูกค้า 

2019

ได้จัดทำระบบ IATF16949  และ ISO9001, ISO14001

และประกาศรับรองจากลูกค้าด้านต่าง อาทิเช่น Q C D S


พื้นที่โรงงาน

อาคาร มีพื้นที่ทั้งหมด 3,300 ตารางเมตร


นโยบาย

นโยบายคุณภาพ

      จากความตระหนักของผู้บริหารและพนักงานบริษัท ซีเอส ยูนิเทล เทคโนโลยี จำกัด ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูป ชิ้นส่วนยางสำเร็จรูป ที่มี
คุณภาพกับลูกค้า

     ดังนั้นบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทบุคลากร ที่มีแนวทางเพื่อบรรลุผลดังต่อไปนี้

     คุณภาพสินค้าที่ดี เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุดที่ซื้อต้องปลอดภัยตามกฎของ Reach กฎหมายและข้อกำหนดลูกค้า และปรับปรุงพัฒนา
ระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ เห็นว่าความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ จึงได้มีการสื่อสารนโยบายคุณภาพนี้ภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความพอใจกับลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงประสิทธิผลของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯได้มีการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม ไว้ดังนี้ 

  • ป้องกัน เสียง ฝุ่น แสง และน้ำเสีย ทางบริษัทฯ จะต้องดูแลและควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทุกครั้งที่ทำการตรวจวัด  
  • อัตราการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตภายในบริษัทฯ จะต้องมีจำนวนอัตราของเสีย ไม่เกิน 3% ตามระบบ IATF16949:2016 
  • บริษัทฯ จัดตั้งทีมงานที่มีหน้าที่ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดอัตราของเสียลดลงตามเป้าหมาย 
  • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 
  • ปกป้องสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษที่เกิดจากกระบวนการของบริษัทฯ
  • มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง