การควบคุมกระบวนการผลิต

บริษัท ซีเอส ยูนิเทล เทคโนโยลี จำกัด ควบคุมกระบวนการผลิต โดยมุ่งเน้นทำตามข้อกำหนดของลูกค้า หรือระเบียบการขึ้นรูป ที่ทำการตกลงกับลูกค้าแล้ว
ตลอดจนสินค้าต้องมั่นใจได้ว่าอยู่ภายใต้การควบคุมสารต้องห้ามตามข้อกำหนดของลูกค้า 

ขั้นตอนที่ 1 การตียาง

ขั้นตอนที่ 2 การตัดยาง

ขั้นตอนที่ 3 การอัด,ฉีด ขึ้นรูปชิ้นงาน

ขั้นตอนที่ 4 การตัดแต่งและตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 5 การบรรจุภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 6 การจัดส่ง